16 สิงหาคม 2562 ประเทศมองโกเลีย เล็งใช้ "ถุงเพาะชำชีวภาพ" จากประเทศไทยพลิกฟื้นทะเลทราย

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/282960
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่าขณะนี้นักวิจัยรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ทดลองผลิตยางพารา เป็นวัสดุในการทำถุงเพาะชำชีวภาพ ย่อยสลายได้โครงการดังกล่าวโดยได้รับการสนับสนุนจาก ดร.จงโปรด คชภูมิ จากบริษัท บางจาก คอร์ปอเร ชั่นจำกัด (มหาชน) โดยมีแนวคิดจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ และปัญหาขยะพลาสติก นักศึกษาจึงได้ทดลองนำยางพาราที่ผ่านการปรับปรุงสูตรให้เหมาะสมต่อการใช้เป็นถุงเพาะชำกล้าไม้ ทั้งสภาพที่คงทน การคงรูปของถุงเพาะชำ โดยสูตรที่คิดค้นขึ้นและจากการทดลองสามารถทำให้ถุงเพาะชำย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยไม่ทิ้งสารพิษตกค้างไว้ในดิน จึงเป็นการช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดจากถุงเพาะชำเดิม และส่งเสริมให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนในการผลิต ประหยัดแรงงาน รวมถึงการรักษารากของกล้าไม้ที่เกิดจากการขนย้ายกล้าไม้อีกด้วย นอกจากนี้ยังโดยอยู่ระหว่างการปรับปรุงสูตร เพื่อให้ถุงเพาะชำใช้ได้ทนต่อทุกประเภทของกล้าไม้ และพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ รวมถึงสามารถใส่ปุ๋ยลงในถุงเพาะชำเพื่อบำรุงกล้าไม้ได้อีกด้วย โดยจะมีความร่วมมือในการทดสอบเพิ่มเติมในเรือเพาะชำของ ทส.ในพื้นที่สงขลา